Obec­nie obser­wu­jemy bar­dzo cie­kawy ruch tren­dów wnę­trzar­skich, które wska­zują na to, że ten­den­cje spo­łeczne ule­gają zmia­nie. Odcho­dzimy od pra­co­ho­li­zmu, cią­głej pogoni za kolej­nymi stop­niami suk­cesu. Chcemy odpo­cząć.

Trendy wnę­trzarskie są nie­zwy­kle mia­ro­dajną wska­zówką doty­czącą zmian zacho­dzą­cych w gustach, potrze­bach a co za tym idzie – men­tal­no­ści spo­łe­czeń­stwa.

Do nie­dawna w modzie panowała suro­wość, mini­ma­lizm, zimne kolory, brak sen­ty­men­tal­nych, oso­bi­stych dodat­ków. Fascy­no­wały nas wnę­trza sterylne, post­in­du­strialne, bez­oso­bowe, beto­nowe dekory, sier­miężne, surowe struk­tury. Nie bez­pod­staw­nie, gdyż szło to w parze z zapra­co­wa­niem i zabie­ga­niem spo­łe­czeń­stwa. Do nie­dawna par­cie na suk­ces zawo­dowy oraz karierę przesłaniało każdą dzie­dzinę życia.

Obecne kie­runki sze­roko poję­tego roz­woju oso­bi­stego mówią nowym gło­sem – zatrzy­maj się, odpocz­nij, poznaj i poko­chaj sie­bie, przy­po­mnij sobie, co w życiu jest naprawdę istot­ne­…Ży­cie pry­watne na powrót staje się ważne, chcemy wra­cać wcze­śniej do domu, do stwo­rzo­nej przez nas prze­strzeni, która otula cie­płą atmos­ferą, wygodą, kom­for­tem, relak­sem.

To wła­śnie salon jest prze­strzenią, która sta­nowi cen­trum życia domo­wego. Wielu będzie się sprze­czać, że kuch­nia, ale może wynika to z faktu, że nie mają oni w salo­nie, czy pokoju dzien­nym, znie­wa­la­jąco wygod­nej sofy z tysią­cem efek­tow­nych, puszy­stych, wzo­rzy­stych, kolo­ro­wych, ele­ganc­kich podu­szek, któ­rych natłok jest abso­lut­nym must-have tego sezonu.

Żródło:https://pl.pinterest.com/pin/24277285468590024/

Sofa jest naj­waż­niej­szym meblem w salo­nie i nie­za­leż­nie od mody – musi być wygodna. Ważne jest, aby wyso­kość mebla dosto­so­wana była do wzro­stu użyt­kow­ni­ków – opar­cie nie może być zbyt niskie, w prze­ciw­nym razie wywoła nie­ustanne napię­cie mię­śni brzu­cha i będzie przy­czyną przyj­mo­wa­nia nie­wła­ści­wej postawy ciała. Osoby bar­dzo niskie powinny zwró­cić uwagę na to, czy sie­dząc doty­kają sto­pami ziemi, zaś osoby wyso­kie sie­dząc na zbyt niskiej sofie odczu­wać będą duży dys­kom­fort pod­czas wsta­wa­nia. Istotny jest także mate­riał, któ­rym obity jest mebel – zarówno skóra jak i tekstylia skó­ro­po­dobne spra­wiają, że nie­które mate­riały odzie­żowe nie mają przy­czep­no­ści i po pro­stu zsu­wają się. Ponadto są mało przy­tulne, skrzy­piące, zimne w stycz­no­ści z nagą skórą i czę­sto pękają już po kilku latach. Per­fek­cyjne będą mocne, przy­tulne, cie­płe mate­riały tapi­cer­skie w kolo­ry­styce ide­al­nie dopa­so­wa­nej do aran­ża­cji salonu. Oczy­wi­ście wiel­kość sofy zależy od wiel­ko­ści i ustaw­no­ści salonu. Zwy­kle sytu­ujemy ją naprze­ciwko ściany z tele­wi­zo­rem. W tej kwe­stii ważna jest odle­głość sofy od tele­wi­zora, jeśli jest spora, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby tele­wi­zor był duży.

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/486881409691387273/

Obec­nie nie­zwy­kle modne są cie­kawe aran­ża­cje ściany z tele­wi­zo­rem, a wśród nich naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szą się foto­ta­pety, dekor z korka czy mozaika z kamie­nia natu­ral­nego. Kamień świet­nie nawią­zuje do trendu powrotu do natury, jest ponad­cza­sowy i bez­pre­ten­sjo­nal­nie este­tyczny. Pożą­dane są rów­nież wszel­kie dodatki wyko­nane z tego mate­riału.

Dosko­na­łym dopeł­nie­niem aran­ża­cji salonu, do któ­rego chce się wra­cać, będzie piękny stół z drew­nia­nym bądź szkla­nym bla­tem, żywe, zie­lone rośliny w kamien­nych doni­cach, drew­niana podłoga o natu­ral­nym kolo­rze, rze­mio­sło arty­styczne i książki na pół­kach, a także wiszące i sto­jące lampy emi­tu­jące przy­tulne świa­tło. No i oczy­wi­ście spo­kój ducha, wyni­ka­jący z koją­cej świa­do­mo­ści tego, że jesteś tu i teraz, czu­jesz swoje ciało, które się odpręża i relak­suje. 

Pozostałe źródła:

https://www.facebook.com/pg/IdeiasPersonalizadasAnaClaudiaTravassos/photos/